onsdag 7 januari 2015

1990-talets Medis - som en ny arbetsplats

På 1990-talet – under min tredje sjuårsperiod - börjar Medis ändra sin profil. Institutet blir som en ny arbetsplats för mig. Ekonomin kommer att bli ett allt viktigare och större uppdrag för rektor. Vilken tur att man inte är en renodlad humanist utan har sina ekonomiska studier att stöda sig på för nu börjar de behövas på riktigt. 
År 1993 revideras den åländska självstyrelselagen och stödet i form av landskapsandelar till kommunerna för Medis-verksamheten minskar märkbart. Så här påverkas Medis: den omfattande redovisningen utgår, stödprocenten går ner från 70 till 40. Denna nya stödprocent räknas på sk. kalkylerade kostnader som landskapsregeringen beslutar skilt för varje år, alltså inte längre på de faktiska kostnaderna. 
Mindre stödpengar från landskapet – hur kan detta inkomstbortfall kompenseras? 
En möjlighet är att höja kursavgifterna. Kursdeltagarna hade tidigare betalat en synnerligen låg inskrivningsavgift som berättigade till deltagande i så många kurser som man ville, men nu börjar institutet uppbära en avgift per kurs. Det blir alltså dyrare att delta i kurser.  
Ett annat sätt är att institutet breddar sitt verksamhetsområde och börjar ordna kurser på beställning. Denna uppdragsutbildning bekostas helt och hållet av beställaren. 
På uppdrag av landskapsregeringen startar Medis 1994 två olika utbildningsprojekt som innehåller undervisning för olika kategorier av arbetslösa: ett ungdomsprojekt och ett specialprojekt för vuxna med inriktning på språk, kommunikation och ADB. Ungdomsprojektet är ämnat för ungdomar som har dåliga betyg från grundskolan och som varken har fått studieplats eller arbete så att de kan höja sina skolvitsord i viktiga ämnen såsom t.ex. i matematik och svenska.  I de vuxnas specialprojekt deltar i första hand ombordanställda efter Slites konkurs.  Detta år inleder Medis också kurser i ADB och språk för olika arbetsplatser, bl. a. för kommunanställda. 
År 1997 startar Medis ett samarbete med Sjömansservicebyrån som är en utbildningsarrangör för ombordanställda. Sjömansbyrån beställer kurser för sina medlemmar från Medis. 
Under hösten 1997 sätter Medis också igång kurser i svenska och samhällskunskap för kvotflyktingar och andra inflyttade personer med annat modersmål än svenska. Hösten 1997 utvidgar Medis sin verksamhet till ännu ett nytt område. Då inleds vid vårt institut ett första projekt med EU-medel, ett treårigt Interreg-II-projekt ’Samarbete genom språkkunskap’. Institutet får alltså nu flera ”ben” att stå på utöver den ordinarie ursprungliga kursverksamheten.
I och med att institutet hösten 1994 får en egen fastanställd datalärare består lärarkåren nu av sju heltidsanställda lärare och tack vare denna lärarkår finns det nu möjlighet att organisera olika projekt. Dessutom bär projekten en viss del av den totala hyran som institutet betalar för undervisnings- och kansliutrymmena i Böndernas hus. Kostnadstrycket på den ordinarie Medis-sidan minskar på detta sätt. Självklart är att samhällsmedel, dvs. landskapsandelen och kommunernas nettokostnadsandel fortsättningsvis används endast för ordinarie Medis-kurser. 
Året 1997 startas med nyrenoverade utrymmen i Böndernas hus. I och med denna renovering får institutet också en egen datasal samt större ändamålsenliga klassrum. De nya utrymmena möjliggör också större kursutbud på dagtid och flera projekt på uppdragsbasis. Från att ha haft sin största tyngdpunkt på kvällskurser blir institutet nu ett utbildningscentrum där allt större del av undervisningen pågår på dagtid. Det är inte bara våra olika projekt som pågår på dagtid utan även allt flera ordinarie Medis-kurser hålls på dagtid, speciellt för våra seniorer som erbjuds dagskurser i språk, konst, musik, IT, gymnastik och dans. Vilken tur att vi har ett eget hus där vi själva får bestämma hur och när olika utrymmen används. På Medis i Böndernas hus träffar man personer från olika kulturer, personer i olika åldrar och från olika yrkeskategorier. Medis-verksamheten blomstrar även på landsbygden. Enligt den reviderade institutslagen skall Medis anordna kursverksamhet i så nära anslutning till invånarna som möjligt vilket betyder att vi skall håller kurser i varje kommun, gärna till och med i olika byar i en och samma kommun.
Ett engagerat och sakkunnigt Medis-gäng anpassar sig i utvecklingen och förverkligar intressanta och nyttiga kurser både inom den ordinarie Medis-verksamheten och inom uppdragsutbildningen. Medis har blivit för oss alla en ny arbetsplats.
År 1997 firade Medis sina 50 år i Stadshuset. En stor grupp Medisanställda,
timlärare och elevföreningsaktiva fick ta emot förtjänsttecken.

Leena RaitanenInga kommentarer:

Skicka en kommentar